Starptautisks Norvēģijas – Latvijas kopprojekts sadarbojoties RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātei un Buskerudas koledžai (Norvēģija)

MBA programma

Norvēģijas – Latvijas profesionālā biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”


Starptautisks Norvēģijas – Latvijas kopprojekts sadarbojoties Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātei un Buskerudas koledžai (Norvēģija)

Studiju programma

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem piemēroties tām izmaiņām, kas radušās iestājoties ES, kā arī vairāk iesaistoties starptautiskajā apritē, Norvēģijas Ārlietu ministrija piešķīra finansējumu vairākiem projektiem Baltijas valstīs, starp tiem arī – Norvēģijas – Latvijas profesionālā maģistra studiju programmai “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Programmā, kura tika uzsākta 2003. gada rudenī, studējošie apgūst aktuālas zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmuma vadīšanai un attīstībai. Īpaša vērība pievērsta jaunāko zināšanu apguvei par inovācijām un produktu attīstību, kuru apguvi nodrošina augsti kvalificēti profesionāļi šajās sfērās Norvēģijā un Latvijā.

Mērķauditorija

Visi studētgribētāji, kuri atbilst zemākminētajām iestāšanās prasībām un ir nolēmuši paaugstināt savu izglītības līmeni.

 

Programma īpaši orientēta uz mazā un vidējā biznesa uzņēmējiem, kā arī lielo uzņēmumu menedžeriem, kuri darbojas gan ražošanas, gan servisa jomā.

 

Iestāšanās prasības:

  • profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība*;
  • bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā**;
  • angļu valodas zināšanas***;
  • vismaz 2-3 gadu uzņēmēja darba pieredze vai pieredze vismaz vidēja līmeņa vadītāja amatā.

(*) Nepieciešama vismaz 2 gadu uzņēmēja darba pieredze vai pieredze vadošā amatā

(**) Nepieciešama vismaz 3 gadu uzņēmēja darba pieredze vai pieredze vadošā amatā

Studiju programmas kopīgais ilgums ir 2 gadi* (4 semestri), kas pielāgots strādājošiem cilvēkiem, sadalot studiju procesu moduļos. Katru semestri studenti apgūst līdz 3 mācību priekšmetiem. Katrs priekšmets tiek apgūts 2 līdz 3 atsevišķos moduļos, kas ietver vienas nedēļas auditoriju nodarbības, kas mijas ar individuālā un grupu daba starpposmiem.

(*) Studentiem ar iepriekšējo akadēmisko izglītību jāapgūst papildus programma 40 KP apjomā - studiju ilgums  ir 2,5 gadi.

Struktūra

Mācību procesa norises shēma (Moduļu apguves shēma)

1. mācību bloks auditorijā
3 vakaru un 1 dienas intensīvas lekciju, grupu darba, problēmu risināšanu nodarbības:otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vakaros: 18.00 – 21.00; sestdien: 09.00 – 16.00.

Starpposms:
2-3 nedēļas veltītas problēmu risināšanai, diskusijām un mājas darbiem. Galvenā komunikācijas metode starp lektoru un studentiem, kā arī pašu studentu starpā ir ORTUS – īpaša RTU studiju un komunikācijas sistēma internetā (www.ortus.rtu.lv).

2. mācību bloks auditorijā
3 vakaru un 1 dienas intensīvas lekciju, grupu darba, problēmu risināšanu nodarbības: otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vakaros: 18.00 – 21.00; sestdien: 09.00 – 16.00.

Starpposms:

2-3 nedēļas veltītas problēmu risināšanai, diskusijām un mājas darbiem. Komunikācija ar ORTUS starpniecību

Eksāmens/novērtēšana:

Var mainīties atkarībā no kursa, bet visi kursi ietver rakstisku eksāmenu.

Studiju process ietver lekcijas un seminārus, grupu darbu un situāciju analīzi (case analysis), kā arī praksi un maģistra darba izstrādi.

Akreditācija

Maģistra profesionālo studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība" ir akreditēta LR Izglītības un Zinātne ministrijā, kas dod tiesības  saņemt valsts garantētos studiju kredītus.

Studiju maksa

Studiju maksa ir 2600 eiro gadā. Iespējams maksāt pa semestriem (1300 eiro semestrī). Programmas nominālās apguves laikā studiju maksa nemainās. Studiju finansēšanai pieejami gan valsts garantētie, gan komerckredīti.

Mācību literatūra:

Katrā kursā studenti tiek bez maksas nodrošināti ar jaunāko mācību literatūru un izdales materiāliem.

Studiju vide:

Studijas notiek RTU modernās auditorijās (galvenokārt Kaļķu ielā 1), kas aprīkotas ar mūsdienīgām studijām nepieciešamo prezentāciju tehniku.

Pieteikšanās:

· Lai pieteiktos studijām, Jūsu CV latviešu valodā jānosūta uz sekojošu e-pastu: mba@rtu.lv,

· Programmas administrācija izskatīs Jūsu pieteikumu un uzaicinās uz interviju. Tās laiki tiks saskaņoti ar katru pretendentu individuāli.

· Ja ir jautājumi vai neskaidrības zvaniet pa telefoniem 67089035, mob.29125941,vai rakstiet! E-pasta adrese mba@rtu.lv,

· Tikties ar programmas administrāciju var RTU Kaļķu ielā 1, 412.kab. iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

 

Iestājpārbaudījumi

Studiju pretendentiem jākārto angļu valodas zināšanu līmeņa pārbaude testa veidā, saņemot uzaicinājumu pēc sekmīgas intervijas ar programmas administrāciju.

Angļu valodas zināšanu līmeņa pārbaudījuma maksa ir 30 eiro, saņemot atbilstošu sertifikātu par attiecīgu zināšanu līmeni.

Dokumentu iesniegšana

Pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas ir jāuzrāda diploma oriģinālu, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu, pases kopiju un 4 fotogrāfijas. Piesakoties studijām jāmaksā reģistrācijas maksa .

© RTU Starptautisko programmu nodaļa | Tel +371-67089035 Fax. +371-67089036 | E-pasts: mba@rtu.lv

Mājas lapu izstrādemājas lapu izstrāde